Optochtinformatie VV de Steinder Bök

1. Inschrijven op zijn laatst op de laatste dinsdag vóór de optochten.
2. Nummer ophalen op de laatste donderdag vóór de optochten in MFC de Grous tussen 19.00 – 21.00 uur.
3. Op tijd klaarmaken voor het optochtvertrek om 13.41 uur.
4. Drank op de wagen uit het zicht plaatsen, drank bepaalt niet de mate van plezier.
5. Maak geen rommel maar lol.
6. Houd de volumes van de muziek ook leuk voor de toeschouwers.
7. Bouw niet te groot (zie reglement!).
8. Muziek hoort erbij maar hou respect voor live muziek en andere deelnemers.
9. Volg de instructies van het optochtcomité op.
10. Laat geen onnodige gaten vallen.
11. Maak veel sjpas en plezier!

Weer verzeuke alle bewoners langs de optochroute reakening te houwe mit eine veilige doorgank en de waeg vrie te hauwe. Op de route geparkeerde auto’s zörge eeder jaor veur euverlas en veurkome eine fijne loupende optoch. Alvas hartelijk dank veur uch begrip.

Kènjeroptoch start 24 fibberwari 13.41 oer.
Opstèlle in Bergenkenstraat, Kamperstraat en van Cloudstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepers-gats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Dirgelen, Daggeweide, Bergsteeg nao ’t Wilhelminaplein
wo de ontbènjing is.

Priesoetreiking in MFC de Grous

Grwoate optoch start 3 maart 13.41 oer.
Opstèlle in: Bergenkenstraat, Kamperstraat, van Cloudtstraat, Vleugelmorgenstraat en de Diepenbeekstraat. Vervolgens geit men via Peldenstraat, Omphaliusstraat, Blauwensteenweg, Noelweg, Moutheuvelsweg, Schepersgats, Hoppenkampstraat, Keerend, Kruisstraat, Valderstraat, Steskensstraat, Houterend, Vaart, Heerstraat Noord, Smeetsstraat, Sanderboutlaan, Heerstraat Noord nao ’t centrum Stein bie de Moutheuvel wo de ontbènjing is.

Priesoetreiking in MFC de Grous

Optocht Reglement VV de Steinder Bök

Optochtreglement VV de Steinder Bök

Algemeen:

De optochtjury zal jureren op de volgende onderdelen:

     Idee – Uitvoering – Presentatie – Afwerking.

Deelnemers kunnen een schriftelijke toelichting van datgene wat men uitbeeldt invullen op het inschrijfformulier. Deze toelichtingen zullen vooraf aan de juryleden worden overhandigd. Gebruik zo weinig mogelijk confetti en zeker geen versnipperd papier, stro en hooi of andere zaken die nadelig van invloed kunnen zijn voor het milieu.

Laot geine troep of rotzooi achter bie de opsjtèllingsplaats, ônger en nao de optochte. Diskwalificatie zal het gevolg zeen.

Verplicht verzekeren:

 1. Iedere deelnemer aan de optocht is verplicht zich te verzekeren tegen Wettelijke Aansprakelijkheid (WA).
 2. Ieder motorvoertuig moet verplicht worden verzekerd tegen Wettelijke Aansprakelijkheid Motorvoertuigen (WAM). De geldigheid van de WAM verzekering dient op verzoek uiterlijk 4 dagen voor aanvang van de optocht aangetoond te kunnen worden.
 3. Waar nodig dienen deelnemende motorvoertuigen vooraf bij hun verzekeringsmaatschappij te melden, dat zij voor de duur van 1 dag, deelnemen aan een carnavalsoptocht (Let wel: dit is niet in alle gevallen een automatisme!). Dit betreft een zogenaamde Praalwagenverzekering.

Alcoholgebruik:

Er mag maximaal 2 ltr zwak-alcoholische drank per persoon van 18 jaar of ouder op of in de wagen aanwezig zijn. Organisatie en politie zullen hierop controleren. Eventueel te veel aanwezige drank kan in beslag worden genomen. Er mag alleen uit plastic bekers of uit blik gedronken worden. Afval wordt door de deelnemer zelf meegenomen en afgevoerd. Elke chauffeur binnen de optocht die alcohol gebruikt zal worden gediskwalificeerd. Elke deelnemer aan de optocht wordt ten strengste erop gewezen om alcohol met mate (en liever niet ) te nuttigen. Drank zodanig opstellen dat deze niet zichtbaar is voor de toeschouwers. Tapinstallatie’ s en glaswerk zijn niet toegestaan.

Bindende maten voor de praalwagens:

De maximale maten voor een praalwagen zijn: 4,80 meter hoog, 3,00  breed en 16,50 meter lang. Dit zijn de maten inclusief trekkend voertuig! Hierop wordt gecontroleerd voor aanvang van de optocht. Worden de maten overschreden dan volgt uitsluiting van de optocht!!!!

Optochtreglement:

 1. Het is verboden alcoholhoudende dranken te drinken door chauffeurs tijdens de optocht. Bij constatering door de politie of optochtcomité wordt de chauffeur onherroepelijk uit de optocht genomen.
 2. Opgave voor deelname is alleen mogelijk via de internetsite www.steinderbok.nl
 3. Einde opgavetermijn voor beide optochten is op dinsdagavond 18:00 uur voorafgaande aan de optochtdata.
 4. Deelname van volwassenen aan de kinderoptocht is toegestaan volgens de volgende verhouding; maximaal 1/4 van de totale groep.
 5. Nummerbordjes ophalen, op de donderdag vóór het trekken van de Kinder- cq de Grote optocht in MFC de Grous tussen 19.00 uur en 21.00 uur.
 6. De optochten worden opgesteld in Nieuwdorp vanaf de Bergenkenstraat, Kamperstraat, Van Cloudstraat, Vleugelmorgenstraat en Diepenbeekstraat. Aanrijroute naar de opstelplaatsen in Nieuwdorp via de rotonde aan de Stadhouderslaan/ Cortenbachstraat.
 7. De grote optocht en de kinderoptocht vertrekken om precies 13.41 uur. Men dient zich op te stellen op het op de straat gemarkeerde nummer overeenkomstig met het deelnemersnummer ( zie het afgehaalde nummerbordje).
 8. Iedere deelnemer is verplicht het nummerbordje zichtbaar te dragen, te bevestigen, wil hij/ zij in aanmerking komen voor jurering.
 9. Het optochtcomité heeft het recht deelnemers die de optocht negatief beïnvloeden uit te sluiten van deelname en/of jurering.
 10. Op last van de politie dienen alle voertuigen en bestuurders aan de wettelijke eisen te voldoen. Autowrakken worden geweigerd in de optocht.
 11. Aanwijzingen van politie of optochtcomité dienen strikt opgevolgd te worden.
 12. De Kinderoptocht wordt ontbonden bij het Wilhelminaplein, de Grote optocht wordt ontbonden ter hoogte van MFC de Grous.
 13. Prijsuitreiking kinderoptocht start om +/- 19.00 uur in MFC de Grous, prijsuitreiking grote optocht start om +/- 20.00 uur in MFC de Grous.
 14. Herinneringsvaantjes worden alleen uitgegeven tegen inlevering van de nummerbordjes.
 15. Er mag geen open vuur in de optocht meegevoerd worden.
 16. Iedere deelnemer is zelf verantwoordelijk voor schade ontstaan door voertuigen, personen of voorwerpen aan zichzelf en/of aan derden. VV de Steinder Bök  onthoudt zich van elke aansprakelijkheid.
 17. In alle gevallen waarin dit optochtreglement niet voorziet beslist het optochtcomité.
 18. Het jureren van de optocht gebeurt door een onafhankelijke jury zonder inspraak van VV de Steinder Bök.
 19. Bij voertuigen of wagens die folders en/of snoepgoed uitgooien dienen aan beide zijden van het voertuig begeleiders mee te lopen voor de veiligheid van toeschouwers; met name voor kinderen.
 20. Gezien het karakter van Carnaval worden spotterijen op religie niet geaccepteerd.
 21. Voorstellingen van personen of zaken, die aanstoot geven of kunnen geven aan bepaalde bevolkingsgroepen of personen, kunnen van deelname worden uitgesloten.
 22. Laat tijdens de optocht zoveel mogelijk Vastelaovesmuziek horen met een getemperd volume. Er worden metingen verricht en bij overtreding kan er door de BOA’s verbaliserend worden opgetreden. Ook de jury zal hierop letten.

Bijlagen:

A. Voorschriften behorende bij de ontheffing voor het ten gehore brengen van muziek tijdens optochten;

 1. Het maximale toelaatbare geluidsniveau voor muziek mag ter plaatse van de toeschouwers van de optocht niet meer bedragen dan 100 dB(A). Dit geluidsniveau wordt gemeten op 4 meter van de wagens/ karren. Bij overtreding kan uitsluiting van deelname volgen c.q. verbaliserend worden opgetreden.
 2. De geluidsboxen op de wagens/ karren dienen zoveel mogelijk naar binnen gericht te zijn.
 3. Het ten gehore brengen van muziek is enkel toegestaan tijdens de optocht. Tijdens het opstellen voor dan wel het wachten op vertrek van de optocht mag, behoudens het afstellen van de geluidsinstallatie, geen muziek ten gehore worden gebracht.
 4. Ambtenaren van gemeente en/of politie of daarvoor werkzame personen kunnen aan de hand van de heersende omstandigheden tijdens het evenement, de vergunning voorschriften ten aanzien van het produceren van geluid bijstellen tot een voor de gemeenschap acceptabel niveau.

Burgemeester en Wethouders,

namens dezen,

medewerker afdeling Dienstverlening

B. Voorschriften t.a.v. brandveiligheid;

Onderstaande voorschriften zijn niet uitputtend. Denk altijd zelf na of de (brand)veiligheid gewaarborgd is met de maatregelen die u heeft genomen.

 1. Het is ten strengste verboden om tijdens de optocht open vuur te gebruiken.
 2. Er dient een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim of CO2) aanwezig te zijn nabij een stroomaggregaat.
 3. Er dient een goedgekeurde brandblusser (min. 6 kg poeder, schuim of CO2) aanwezig te zijn in elk trekkend voertuig.
 4. In gebruik zijnde kabelhaspels dienen helemaal afgerold te worden vanwege mogelijk brandgevaar.
 5. Het gevraagde elektrische vermogen mag niet meer zijn dan wat is aangegeven op een verdeeldoos of kabelhaspel.
 6. Reservebrandstof ten behoeve van een stroomaggregaat mag alleen in een stalen jerrycan opgeslagen worden.
 7. Opslag van reserve brandstof mag niet in de nabijheid van warmtebronnen worden opgeslagen.
 8. Bij een jerrycan dient een trechter aanwezig te zijn voor het bijvullen.
 9. Aggregaten mogen niet tijdens het rijden van de optocht worden bijgevuld.
 10. Opstelling van het stroomaggregaat gebeurt in een goed geventileerde ruimte;
 11. In de nabijheid van het stroomaggregaat zich uitsluitend moeilijk ontvlambare materialen bevinden.
 12. Het stroomaggregaat en jerrycans dienen bereikbaar te zijn en moeten worden vastgezet, zodat deze niet kunnen omvallen of kantelen.
 13. De elektrische installaties dienen vochtbestendig te zijn.

Brandweer Zuid-Limburg